Kotkan kuuloyhdistyksen säännöt

I LUKU

YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE

1 § Yhdistyksen nimi on KOTKAN KUULO RY ja sen kotipaikka on KOTKA ja toiminta - alueena on KOTKA-PYHTÄÄ HAMINA,MIEHIKKÄLÄ;VIROLAHT

Yhdistys kuuluu jäsenyhdistyksenä Kuuloliitto ry:hyn, jota näissä säännöissä sanotaan liitoksi,

sen kokousta liittokokoukseksi ja valtuustoa liittovaltuustoksi, yhteistyöelimenä toimii kuulopiiri,

jota näissä säännöissä sanotaan piiriksi.

 

TARKOITUS JA TOIMINTA

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on Kuuloliiton jäsenyhdistyksenä:

vaikuttaa kuulovammaisten ihmisoikeuksien toteutumiseksi,

vaikuttaa kansalaismielipiteeseen,

kehittää yhteiskuntaa sellaiseksi, joka on kuulovammaisille esteetön ja saavutettava,

tukea ja rohkaista kuulovammaisia täysipainoiseen elämään ja yhteiskunnalliseen osallistumiseen,

valvoa kuulovammaisten etuja,

valvoa kuulovammaisten tarvitsemien apuvälineiden ja palveluiden määrää ja laatua,

ehkäistä kuulovammojen syntyä.

3 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

1. vaikuttaa kommunikaatioesteiden poistamiseen ja kuunteluolojen parantamiseen Kuuloliiton

periaatteiden mukaisesti,

2. toimii etu-, vaikuttamis-, yhteistyö- ja palveluyhdistyksenä,

3. seuraa kuulovammaisten oikeuksien toteutumista,

4. edistää jäsentensä ja muiden kuulovammaisten kuntoutumista järjestämällä heille voittoa

tuottamatta kuntoutus-, koulutus- ja kuulolähipalveluja tarvittaessa yhteistyössä

muiden yhteisöjen kanssa,

5. aktivoi kuulonhuoltotyöstä kiinnostuneita henkilöitä mukaan yhdistyksen toimintaan,

6. järjestää jäsenilleen vertaistukea sekä virkistys- ja kulttuuritoimintaa,

7. toimii yhteistyössä alueensa viranomaisten ja järjestöjen kanssa,

8. tekee esityksiä ja aloitetta sekä antaa lausuntoja kuuloasioista,

9. tiedottaa kuulovammaisuudesta, kuulonhuoltotyöstä ja yhdistystoiminnasta,

10. perustaa tarvittaessa eri jäsenryhmille rekisteröimättömiä kerhoja ja toimintaryhmiä.

4 § Toimintansa tukemiseksi yhdistys on oikeutettu jäsentensä maksamien jäsenmaksujen ja

julkisten avustusten lisäksi

1. vastaanottamaan lahjoituksia, avustuksia, testamentteja, jälkisäädöksiä sekä määrätarkoituksiin

annettuja varoja ja omaisuutta,

2. perustamaan erityisiä rahastoja,

3. omistamaan kiinteätä ja irtainta omaisuutta sekä arvopapereita,

4. järjestämään arpajaisia, myyjäisiä ja rahankeräyksiä hankittuaan siihen tarvittaessa

asianomaisen luvan,

5. yhdistys voi harjoittaa sellaista elinkeinoa tai ansiotoimintaa, joka välittömästi liittyy sen

tarkoituksen toteuttamiseen taikka jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena. Yhdistys

hankkii tarvittaessa kyseiseen toimintaan vaadittavat luvat.

 

II LUKU

JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

 

JÄSENYYS

5 § Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja haluaa

edistää sen toimintaa. Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus.

 

JÄSENLAJIT

6 § Yhdistyksen jäseniä ovat:

varsinainen jäsen,

perhejäsen: henkilö, joka asuu samassa taloudessa varsinaisen jäsenen kanssa,

nuorisojäsen: henkilö, joka on alle 29-vuotias sen kalenterivuoden alkaessa, jolta jäsenmaksu

peritään,

sotaveteraanijäsen: henkilö, jolla on veteraanitunnus,

kunniajäsen: kunniajäseneksi tai kunniapuheenjohtajaksi yhdistyksen varsinainen kokous

voi kutsua hallituksen yksimielisestä ehdotuksesta henkilön, joka on erityisesti ansioitunut

yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamisessa,

liitännäisjäsen: henkilö, joka kuuluu jäsenenä johonkin toiseen Kuuloliitto ry:n jäsenyhdistykseen,

kannatusjäsen: oikeustoimikelpoinen yhteisö tai yksityinen henkilö, joka haluaa tukea

yhdistyksen toimintaa mutta jolla ei ole äänivaltaa yhdistyksen asioissa,

ainaisjäsen: henkilö joka maksaa kertakaikkisen jäsenmaksun, jonka suuruuden päättää

yhdistyksen kokous.

 

JÄSENMAKSUJEN MÄÄRÄYTYMINEN

7 § Jäsen maksaa yhdistyksen syyskokouksen vahvistaman jäsenmaksun. Eri jäsenlajeille voidaan

vahvistaa erisuuruinen jäsenmaksu. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen ovat jäsenmaksusta

vapaita.

Yhdistyksen hallitus voi vapauttaa jäsenen sairauden, työkyvyttömyyden, varattomuuden tai

muun vastaavan perustellun syyn takia jäsenmaksusta. Tämä ei vapauta yhdistystä liitolle

suoritettavasta jäsenmaksusta. Sama koskee kunniapuheenjohtajaa ja kunniajäsentä.

 

LIITON JÄSENMAKSU

8 § Yhdistys maksaa Kuuloliitolle jäsenmaksun liiton sääntöjen mukaisesti.

 

YHDISTYKSESTÄ EROTTAMINEN

9 § Jäsen, joka toimii yhdistyksen sääntöjen ja hengen vastaisesti tai rikkoo kokouksen päätöksiä,

voidaan hallituksen vähintään 2/3 kannattamalla päätöksellä merkitä yhdistyksestä erotetuksi.

Jäsenelle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi ennen erottamispäätöstä.

Päätöksestä voi asianomainen valittaa kirjallisesti 30 päivän kuluessa siitä tiedon saatuaan

seuraavalle yhdistyksen kokoukselle.

Yhdistyksen hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa

maksamatta kalenterivuoden loppuun mennessä.

 

YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

10 § Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen

puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan

merkittäväksi.

 

III LUKU

PÄÄTÖKSENTEKO JA HALLINTO

11 § Yhdistyksen päätäntävaltaa käyttävät jäsenet yhdistyksen kokouksessa. Toimeenpanovaltaa

käyttää hallitus.

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain kaksi, kevätkokous tammi - maaliskuussa

ja syyskokous syys - marraskuussa.

Varsinaisen kokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai heidän

kummankin estyneenä ollessa joku hallituksen jäsenistä.

 

KEVÄTKOKOUS

12 § Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

Järjestäytyminen

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen järjestäytyminen:

- kokouksen puheenjohtajan

- kokouksen sihteerin

- kahden pöytäkirjantarkastajan

- kahden ääntenlaskijan ja

- muiden kokouksessa tarvittavien toimihenkilöiden valitseminen

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen esityslista

Päätösasiat:

5. Käsitellään hallituksen laatima toimintakertomus edelliseltä toimintavuodelta ja päätetään

siitä

6. Käsitellään tilinpäätös ja tilintarkastajien kertomus edelliseltä toimintavuodelta

7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle

8. Käsitellään esitykset yhdistyksen aloitteiksi

- liittohallitukselle

- piirille

- liittovaltuustolle

- liittokokoukselle

- muille yhdistyksen tarpeelliseksi katsomille tahoille

9. Valitaan tarvittaessa edustajat liittokokoukseen tai ylimääräisiin kokouksiin liiton sääntöjen

mukaisesti ja määrätään heidän matka- ja majoituskorvauksensa

10. Nimetään tarvittaessa yhdistyksen ehdokkaat liittovaltuuston varsinaisiksi ja varajäseniksi

liiton sääntöjen mukaisesti

11. Nimetään tarvittaessa mahdolliset ehdokkaat liittohallitukseen liiton sääntöjen mukaisesti

12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

13. Merkitään pöytäkirjaan jäsenten hallitukselle antamat evästykset ja toivomukset

14. Kokouksen päättäminen

 

SYYSKOKOUS

13 § Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

Järjestäytyminen

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen järjestäytyminen:

- kokouksen puheenjohtajan

- kokouksen sihteerin

- kahden pöytäkirjantarkastajan

- kahden ääntenlaskijan ja

- muiden kokouksessa tarvittavien toimihenkilöiden valitseminen

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen esityslista

Päätösasiat:

5. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja

6. Vahvistetaan hallituksen muiden jäsenten ja varajäsenten lukumäärä 17 §:n mukaisesti

7. Valitaan seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi yhdistyksen hallitukseen jäsenet erovuoroisten

tilalle

8. Valitaan seuraavaksi vuodeksi hallituksen varajäsenet

9. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa

10. Käsitellään hallituksen ehdotus seuraavan toimintavuoden toimintasuunnitelmaksi

11. Valitaan tarvittaessa yhdistyksen edustajat piirin neuvottelukuntaan liiton sääntöjen mukaisesti

12. Asetetaan tarvittavat toimikunnat ja valitaan niihin jäsenet

13. Määrätään jäsenmaksujen suuruus seuraavalle toimintavuodelle

14. Käsitellään hallituksen ehdotus seuraavan toimintavuoden talousarvioksi

15. Käsitellään esitykset yhdistyksen aloitteiksi

- liittohallitukselle

- piirille

- liittovaltuustolle

- liittokokoukselle

- muille yhdistyksen tarpeelliseksi katsomille tahoille

16. Päätetään seuraavan vuoden kokousten koollekutsumistavasta 15 §:n määräämissä rajoissa

17. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

18. Merkitään pöytäkirjaan jäsenten hallitukselle antamat evästykset ja toivomukset

19. Kokouksen päättäminen

 

YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET

14 § Yhdistyksen ylimääräisiä kokouksia pidetään, jos hallitus katsoo ne tarpeellisiksi, kokous niin

päättää tai jos vähintään kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti

hallitukselta vaatii nimetyn asian käsittelyä varten.

 

KUTSU YHDISTYKSEN KOKOUKSEEN

15 § Ilmoitus yhdistyksen kokouksen ajasta ja paikasta sekä siinä käsiteltävistä asioista on kirjallisesti

toimitettava kaikille yhdistyksen jäsenille taikka ilmoitus on julkaistava yhdistyksen toiminta-

alueen laajalevikkisimmässä sanoma- tai paikallislehdessä vähintään viikkoa ennen

kokousta.

 

PÄÄTÖKSENTEKO YHDISTYKSEN KOKOUKSISSA

16 § Kokouksissa ratkaistaan asiat yleensä avoimella äänestyksellä ja päätökseksi tulee se mielipide,

jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä, ellei näissä säännöissä ole toisaalla

toisin sanottu. Henkilövaaleissa käytetään suljettua äänestystä, jos ehdokkaita on enemmän

kuin täytettäviä paikkoja. Äänten mennessä tasan, ratkaisee kokouksen puheenjohtajan kanta,

henkilövaalissa kuitenkin arpa.

 

YHDISTYKSEN HALLITUS

17 § Hallituksen toimikausi alkaa valintaa seuraavan kalenterivuoden alusta.

Hallituksen jäseniä ovat syyskokouksen vuodeksi kerrallaan valitsema puheenjohtaja sekä 4,

6 tai 8 kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua muuta jäsentä sekä vuodeksi kerrallaan valitut

varajäsenet. Varajäseniä valitaan enintään yhtä monta kuin hallituksessa on varsinaisia jäseniä.

Varsinaisista hallituksen jäsenistä puolet on hallituskauden vaihtuessa erovuorossa. Erovuoro

määrätään ensimmäisellä kerralla arvalla. Erovuoroinen jäsen voidaan valita uudelleen

hallitukseen. Varajäsenellä on äänioikeus hallituksen kokouksessa vain varsinaisen jäsenen

estyneenä ollessa. Muille henkilöille voidaan myöntää kokouksen päätöksellä läsnäolo- ja

puheoikeus.

Hallituksen jäsenen erotessa tai tullessa pysyvästi estyneeksi hoitamaan tehtäviään siirtyy

ensimmäiseksi varajäseneksi valittu hoitamaan varsinaisen jäsenen tehtäviä.

18 § Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta

ja on päätösvaltainen, kun kokouskutsu on kaikille hallituksen jäsenille toimitettu ja kokouksessa

on puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet hallituksen jäsenistä

läsnä.

19 § Asiat ratkaistaan hallituksessa 16 §:n mukaisesti.

20 § Hallitus hoitaa yhdistyksen päivittäistä toimintaa hyväksyttyjen toiminta- ja taloussuunnitelmien

mukaisesti. Hallitus edustaa yhdistystä.

21 § Puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja hyväksyy laskut ja antaa

maksumääräykset, ellei yhdistyksen hallitus toisin päätä.

 

YHDISTYKSEN TOIMIHENKILÖT

22 § Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, joka toimii puheenjohtajana varsinaisen

puheenjohtajan estyneenä ollessa, sihteerin, rahastonhoitajan, jäsenkirjurin ja tarpeen mukaan

muitakin toimihenkilöitä. Tarvittaessa toimihenkilöt puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa

lukuun ottamatta voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta. Erinäisiä tehtäviä varten

hallitus on myös oikeutettu hyväksytyn talousarvion rajoissa palkkaamaan henkilöitä, joiden

toimintaohjeet antaa hallitus.

 

NIMEN KIRJOITTAMINEN

23 § Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi

yhdessä sihteerin, rahastonhoitajan tai hallituksen siihen määräämien hallituksen jäsenten

kanssa aina kaksi yhdessä. Hallituksen ulkopuolinen toimihenkilö ei voi olla yhdistyksen nimenkirjoittajana.

 

TOIMINTA- JA TILIVUOSI

24 § Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

 

TILINTARKASTUS

25 § Tilinpäätös- ja hallintoasiakirjat jätetään tilintarkastajien tarkastettavaksi viimeistään kolme

viikkoa ennen kevätkokouksen pitämistä.

26 § Tilintarkastajien on annettava tilintarkastuskertomuksensa viimeistään kaksi viikkoa ennen

kevätkokousta.

 

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

27 § Näitä sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksessa, jos siitä on 15 §:n mukaisessa

kokouskutsussa erikseen mainittu. Muutosehdotus on hyväksytty, kun se on kokouksessa

saanut vähintään 2/3 annetuista äänistä. Muutosehdotuksia voivat tehdä sekä hallitus että

yksityiset jäsenet. Hallituksen ulkopuolelta tulevat muutosehdotukset on perusteluineen kirjallisesti

jätettävä hallitukselle vähintään kahta kuukautta ennen kokousta.

28 § Sääntöjen muutokset alistetaan liittohallituksen vahvistettavaksi ja ne on sen jälkeen merkittävä

yhdistysrekisteriin.

 

YHDISTYKSEN PURKAMINEN

29 § Yhdistys voidaan purkaa yhdistyksen varsinaisen kokouksen päätöksellä. Asiasta on mainittava

kokouskutsussa ja purkamispäätöksen on saatava hyväkseen vähintään 2/3 määräenemmistö

annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkauduttua tai tultua lakkautetuksi sen jäljellä olevat varat luovutetaan purkamispäätöksen

tehneen kokouksen päätöksen mukaisesti käytettäväksi näiden sääntöjen toisessa

pykälässä mainittujen tarkoitusten toteuttamiseksi.

30 § Näiden sääntöjen voimaan tullessa saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Paikalla 4 vierasta ja ei kirjautuneita

Kalenteri

Kesäkuu 2024
ma ti ke to pe la su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30